GSM Repair Wateringen

Altijd bellend de winkel uit!!

Algemene Voorwaarden

GSM Repair Wateringen

1 Definities

2 Algemeen

3 Reparatievoorwaarden

4 Betalingsvoorwaarden

5 Aansprakelijkheid

6 Aanvullende leveringsvoorwaarden

7 Overmacht

8 Toepasselijk recht

1 . Definities

In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder:

Reparateur: GSM Repair Wateringen die is gevestigd te Nederland.

Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een reparatieverzoek neerlegt bij Reparateur.

Opdracht: alle verzoeken, schriftelijk of langs elektronische weg, gedaan door Klant en aanvaard door Reparateur.

Toestel: Mobiele telefoon, tablet of een smartwatch en andere electronica.

Accessoires: Batterijen, opladers, geheugenkaarten, headsets en ander toebehoren aan Toestel.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en inzendingen aan Reparateur en maken deel uit van de aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van (reparatie)diensten door Reparateur.

3. Reparatie Voorwaarden

3.1.Reparatietermijn

Alle door Reparateur af te handelen reparaties worden normaliter in maximaal tien werkdagen verwerkt, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Overschrijding van deze termijn geeft de Klant geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade.

3.2.Garantie op reparatie

Indien Klant meent dat een reparatie door Reparateur niet deugdelijk is uitgevoerd en indien Klant hierover binnen een termijn van drie maanden schriftelijk / per e-mail reclameert, en het Toestel binnen diezelfde termijn retour stuurt en Reparateur de reclamatie gegrond acht, dan zal deze reparatie kosteloos worden hersteld, mits het gaat om precies dezelfde klacht en het garantiezegel van Reparateur niet is verbroken. Als Reparateur de klacht ongegrond acht dan brengt de Reparateur hiervoor een vast bedrag voor de gemaakte kosten conform de geldende prijslijst bij de Klant in rekening. Bij een herhaalde reparatie (garantie op reparatie) dient op verzoek van Reparateur een kopie van de kassabon overlegd te kunnen worden.

3.3.Buiten garantiereparatie

Prijsopgave Indien Reparateur voorafgaand aan een reparatie aan de Klant een prijsopgave verstrekt, dan dient de Klant hierop te hebben gereageerd –tenzij anders is overeengekomen- binnen tien werkdagen nadat de prijsopgave is verzonden of via Mail. De Klant kan de prijsopgave accepteren of afwijzen. Indien de Klant in het geheel niet reageert op de prijsopgave, vervalt na 6 maanden het eigendom op het Toestel en Accessoires die door Reparateur zijn ontvangen.

Bij alle reparaties die GSM Repair Wateringen uitvoert komt de aankoop/fabrieks garantie te vervallen.

 3.4.Afstandsverklaring

Indien de Klant afstand doet van het Toestel en Accessoires, dan draagt Reparateur zorg voor de verwerking volgens de geldende wettelijke criteria. Door het doen van afstand vervalt de claim van de Reparateur op de Klant wat betreft de onderzoekskosten. Het doen van afstand heeft geen gevolgen voor overige vorderingen van Reparateur op Klant met betrekking tot het Toestel en Accessoires. Reclamatie na het doen van afstand is niet mogelijk.

3.5.Simlock of softwarematige blokkering

Aan Reparateur aangeboden Toestel waarin door de fabrikant of leverancier specifieke blokkeringen zijn aangebracht, worden door Reparateur niet gedeblokkeerd zonder toestemming van de betreffende leverancier. De Klant dient deze toestemming te overleggen. Geblokkeerde toestellen kunnen wel worden gerepareerd. Geblokkeerde Toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn, zullen door Reparateur onbehandeld retour worden gezonden, waarbij Reparateur een vast bedrag voor de gemaakte kosten conform de geldende prijslijst bij de klant in rekening zal brengen. Toestellen die door de Klant zijn geblokkeerd (bv.Find My Iphone), zullen door Reparateur onbehandeld retour worden gestuurd, waarbij Reparateur een vast bedrag voor de gemaakte kosten conform de geldende prijslijst bij de Klant in rekening zal brengen.

Voor wijzigingen of verwijdering van persoonlijke data en/of instelling in ter reparatie aangeboden Toestel, zoals bijvoorbeeld contacten

of ringtones/foto’s , kan Reparateur nimmer aansprakelijk gesteld worden.De Klant dient nooit een simkaart of SD kaart mee te sturen. Deze worden door Reparateur vernietigd om er voor te zorgen dat deze Accessoires niet in onbevoegde handen komen.

4. Betalingsvoorwaarden

Betalingen moeten worden voldaan via pin of contanten,Alle betalingen geschieden in Euro’s, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

5. Aansprakelijkheid

Reparateur zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade, direct of indirect, ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulks wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal Reparateur daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden

6. Aanvullende Leveringsvoorwaarden

De Klant gaat bij haar bestelling / reparatie akkoord met alle toepasselijke, bovenstaande voorwaarden ten aanzien van verkoop, levering, aansprakelijkheid en betaling. Inkoopvoorwaarden worden niet geaccepteerd.Aan een eerder geplaatste order kunnen geen bestellingen worden toegevoegd, iedere volgende bestelling wordt als een nieuwe order verwerkt en berekend met eventueel van toepassing zijnde verzend- en orderkosten.

7. Overmacht

7.1.Reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld. Reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan een periode van 60 dagen, is zowel de Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door de andere partij geleden schade. Reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan Toestellen en Accessoires voortkomend uit overmachtssituaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

7.2.Reparateur is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van geleden schade.De door de verzekering aan Reparateur uit te keren schade zal pro rato aan de Klant in finale kwijting worden vergoed. In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn van de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van €300,00. In geen geval levert Reparateur vervangende apparatuur.

8. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing. Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Reparateur en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te   s’-Gravenhage, met dien verstande dat Reparateur het recht voorbehoud ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de klant.